Projektredovisning (project management)

Projektredovisning, project management, är en metod att säkerställa att ett projekt fortlöper effektivt både ur ett kostnadsperspektiv och ur ett tidsperspektiv. Det är inte enbart för att uppnå avsett resultat med det aktuella projektet som projektredovisning används, utan också för att dokumentera de erfarenheter som projektet ger så att dessa erfarenheter skall kunna användas i nästkommande projekt. För att projektredovisningen skall bli så effektiv som möjligt bör du använda dig av ett projektredovisningssystem som möjliggör en jämförelse mellan olika projekt och delar av olika projekt. På så vis får du möjlighet att utvärdera och dra mesta möjliga erfarenhet av projektet.

Kunskapen du får genom företagets projektredovisning vad gäller kostnader och tidsåtgång för vissa specifika arbetsmoment kan du med fördel använda vid planering av framtida projekt. Oftast är inte ett projekt det andra likt som helhet men vad gäller delmomenten finns ofta likheter. Ett entreprenadföretag kommer med all sannolikhet inte att bygga samma byggnader gång på gång. Det hindrar dock inte att detta entreprenadföretag kan dra nytta av erfarenheter från tidigare byggen vad gäller tidsåtgång och kostnader för specifika arbetsmoment. Exempelvis finns kanske exakta tids- och kostnadsuppgifter vad gäller gjutning av grunden som entreprenadföretaget med fördel kan basera sin kostnadskalkyl på.

För att projektredovisning skall kunna användas optimalt krävs dock att du systematiskt och logiskt sparar alla uppgifter och slutsatser från tidigare projekt i ett lättillgängligt och användarvänligt projektredovisningssystem. Det finns flera bra projektredovisningssystem som du med fördel kan inkorporera med ditt ordinarie ekonomisystem. Tänk på att inte investera i ett mer avancerat system för projetredovisning än vad din verksamhet kräver. Din projektredovisning kan nämligen bli i stort sett värdelös om medarbetarna uppfattar projektredovisningen som bara ytterligare en onödig administrativ börda. Se dig omkring på internet efter ett system som passar för just ditt företags verksamhet!

{ 2 kommentarer }

Bra system för tidrapportering

februari 4, 2011

Bra system för tidrapportering Många system för tidrapportering är väldigt ineffektiva vilket resulterar i en arbetskrävande process med många felkällor. Vi kan ta en byggfirma som exempel där det inte är ovanligt att medarbetarna fyller i sina tidrapporter på papper. Platschefen skall därefter attestera tidrapporterna innan de skickas vidare till löneavdelningen, där en lönehandläggare registrerar […]

Läs hela artikeln →

Vad är CRM?

september 16, 2010

Vad är CRM? CRM (Customer Relationship Management) innefattar tre huvudområden: Säljstöd Kundsupport Marknadsföring Själva målsättningen med CRM är att ert företags kunder skall få maximalt utbyte av de tjänster eller produkter som ni sålt till dem.  Varje enskild kund har olika specifika behov och CRM hjälper ditt företag att tillfredställa varje enskild kundbehov. Att förlora befintliga […]

Läs hela artikeln →

Vikten av bra kundsupport

september 12, 2010

Kundsupport Det kvittar vad ditt företag säljer, målet med ditt företags kundsupport är alltid att företagets kunder skall få ut så stort värde som möjligt av sitt inköp. Tidigare var kundsupporten i stor utsträckning inriktad på att avhjälpa tekniska problem. Som en konsekvens av den tekniska utvecklingen har fokus idag fått läggas på att produktutbilda kunden. […]

Läs hela artikeln →

Vad är ett ekonomisystem?

maj 17, 2010

Ett ekonomisystem består i grunden av två komponenter: Ett informationssystem och ett standardsystem. I informationssystemet lagras och bearbetas informationen, antingen manuellt, semiautomatiskt eller helt automatiskt. Standardsystemet är ett system med standarder för företagets interaktion med omvärlden. Ett företags ekonomisystem är sammansatt av flera olika moduler som integrerar företagets olika verksamheter med varandra. Företag samlar på […]

Läs hela artikeln →

Tidredovisning

maj 6, 2010

Tidredovisning är ett mycket viktigt instrument för att underlätta planeringen av ett företags verksamhet. Resultaträkning och balansräkning ger besked om företagets verksamhet är lönsam eller ej. Om du kompletterar detta med tidredovisning så får du med stor sannolikhet även besked om varför verksamheten är lönsam eller olönsam. Med hjälp av tidredovisning får du som beslutsfattare underlag […]

Läs hela artikeln →